Vandermeerschstraat 53
1030 Schaarbeek

Privacycharter

Dit charter is van toepassing op het inzamelen, beheren en gebruiken van uw gegevens door Comme Chez Toi. Comme Chez Toi gebruikt uw gegevens alleen voor de uitvoering van zijn taken. Comme Chez Toi stelt alles in het werk om de wetgeving op de bescherming van uw privacy en uw persoonsgegevens na te leven.

Persoonsgegevens

Onder “persoonsgegevens” wordt verstaan: “iedere informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (“betrokkene”); als identificeerbare natuurlijke persoon wordt beschouwd een persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificatiesymbool zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online-identificatiesymbool of een of meer specifieke factoren die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, genetische, mentale, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.” (GDPR EU, art. 4).

Inzameling van persoonsgegevens

Geen enkel persoonsgegeven wordt automatisch ingezameld op de site op zich. De enige gegevens die we verwerken zijn de gegevens die u ons vrijwillig meedeelt, bijvoorbeeld wanneer u met ons communiceert via ons contactformulier, per e-mail, via een aanvraagformulier voor een woning enz. In dat geval kunnen de volgende persoonsgegevens mogelijk verzameld en verwerkt worden:

algemene persoonsgegevens zoals aanspreking, naam, voornaam, geslacht, geboortedatum en ‑plaats, rijksregisternummer, telefoonnummer, adres, e-mailadres, bankrekeningnummer, afbeeldingen en foto’s, taalvoorkeur enz.;

alle gevoelige gegevens met betrekking tot de kandidaat-huurders, huurders, eigenaars, vrijwilligers en donateurs.

Bewaring van de gegevens

Die gegevens worden slechts bewaard voor de wettelijk vereiste of noodzakelijke periode om onze taak te garanderen.

Voor de toekomst (vanaf de inwerkingtreding van de GDPR) verbinden we ons ertoe een uitdrukkelijke, duidelijke en formele instemming conform de regels en verwachtingen van de GDPR, artikel 4, § 11, te vragen.

Voor het verleden gaan we ervan uit dat het in het legitieme belang van beide partijen, de kandidaat-huurders en ons SVK, was en is om in contact te blijven om de kandidaat-huurders op de hoogte te houden over de evolutie van hun dossiers.

Wanneer u een aanvraagformulier voor een woning invult, stemt u in met die gegevensinzameling.

Overdracht van uw gegevens

In bepaalde gevallen zijn we wettelijk verplicht om bepaalde, specifieke persoonsgegevens mee te delen aan instellingen, zoals het Ministerie van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest, in toepassing van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 17 december 2015 houdende organisatie van de sociale verhuurkantoren.

Ze kunnen voor bepaalde derden, zoals informaticaleveranciers, toegankelijk zijn voor doeleinden in verband met de informaticabeveiliging en het onderhoud van de applicaties.

Veiligheid van de gegevens

Comme Chez Toi verbindt zich ertoe uw gegevens te beveiligen tegen elke ongeoorloofde toegang en elk onwettig gebruik, tegen accidenteel verlies, vernietiging en beschadiging. Daartoe hebben we de volgende maatregelen ingevoerd:

  • de installatie van een antivirusprogramma;
  • de installatie van een firewall die uitgaande gegevens blokkeert;
  • de herhaaldelijke aanpassing van de wachtwoorden.

Rechten van de gebruikers

Wenst u toegang tot uw persoonsgegevens, wilt u ze laten verbeteren of verwijderen, de verwerking ervan beperken of weigeren, uw instemming intrekken of de overdraagbaarheid ervan verkrijgen, dan kunt u steeds contact met ons opnemen door ons een ondertekend en gedateerd schriftelijk verzoek met een kopie van uw identiteitskaart toe te sturen op dit adres: Comme Chez Toi, Vandermeerschstraat 53, 1030 Schaarbeek.

U kunt bovendien een beroepsrecht uitoefenen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit op het

volgende adres: Persstraat 35 in 1000 Brussel, tel.: 02 274 48 00 – e-mail:

commission@privacycommission.be, onverminderd elk ander effectief gerechtelijk beroep.

Comme Chez Toi behoudt zich het recht voor om dit Charter op elk moment te wijzigen, meer bepaald om in overeenstemming te zijn met elke juridische of technologische evolutie.