Toewijzingsreglement

Sociaal Verhuurkantoor Comme Chez Toi
Reglement voor de toekenning van een woning

Artikel 1 - Toepassingsgebied
Dit reglement is van toepassing op alle huurwoningen die door het SVK Comme Chez Toi worden aangeboden, met uitzondering van de transitwoningen.

Artikel 2 - Algemene toelatingsvoorwaarden m.b.t. het Register van de kandidaat-huurders
Om in het Register van de kandidaat-huurders te worden ingeschreven, moet de kandidaat aan de volgende voorwaarden voldoen:
1°) De kandidaat-huurder moet meerderjarig, een ontvoogde minderjarige of een begeleid zelfstandig wonende minderjarige zijn. (De begeleid zelfstandig wonende minderjarige is de persoon die jonger dan achttien jaar is en die een maatregel voor begeleid zelfstandig wonen geniet die werd vastgesteld door de bevoegde diensten van jeugdbijstand, de Jeugdrechtbank of het OCMW).
2°) Geen enkel gezinslid van de kandidaat-huurder mag de volle eigendom, het vruchtgebruik of opstal hebben van een onroerend goed met een woonbestemming.
3°) Het gezin van de kandidaat-huurder mag niet over een inkomen beschikken dat hoger ligt dan de drempelwaarde voor de inkomens die wordt gehanteerd voor de toekenning van een sociale woning, behalve als een schuldenbemiddeling werd aangegaan.
4°) Geen enkel gezinslid van de kandidaat-huurder mag schulden hebben of zijn huurverplichtingen ten opzichte van het SVK Comme Chez Toi niet zijn nagekomen.

Artikel 3 - Specifieke toelatingsvoorwaarden m.b.t. het Register van de kandidaat-huurders
Behalve de algemene toelatingsvoorwaarden die in artikel 2 voorzien zijn, moet de kandidaat-huurder die een woning wenst te worden toegewezen op de benedenverdieping of op een verdieping die met de lift bereikbaar is, aan een van de volgende bijzondere voorwaarden beantwoorden:
-  een attest van een handicap voorleggen
-  een medisch attest voorleggen dat aantoont dat de houder met een gezondheids- of een mobiliteitsprobleem kampt

Artikel 4 - Aanvraag van een woning
De kandidaat-huurder moet het aanvraagformulier voor een woning van het SVK Comme Chez Toi op een correcte manier volledig hebben ingevuld. U kunt dit formulier downloaden van www.commecheztoi.org en/of vragen dat men het met de post opstuurt. Overigens moeten alle administratieve documenten die nodig zijn voor de aanvraag, verplicht bij het volgende formulier worden gevoegd:
-  recto/verso fotokopie van de identiteitskaart of het paspoort van alle meerderjarige leden van het gezin
-  fotokopie van de samenstelling van het gezin (attest dat door het gemeentebestuur wordt uitgereikt)
-  de bewijzen van de inkomens van alle gezinsleden die geen kinderen ten laste zijn: recentste beschikbare kennisgeving van een aanslagbiljet of anders elk document op basis waarvan het bedrag van de gezinsinkomens kan worden bepaald
-  in voorkomend geval een kopie van de uitspraak of de overeenkomst die de modaliteiten voor het hoederecht bepaalt over de kinderen die niet permanent in het gezin wonen
-  in voorkomend geval elk document dat door het SVK Comme Chez Toi of door de kandidaat-huurder als nuttig wordt beschouwd
De aanvraag voor een woning wordt per post verstuurd. De aanvragen voor een woning worden elk jaar van 1 januari tot 30 juni aanvaard. Buiten deze periode wordt met geen enkele aanvraag voor een woning rekening gehouden. Elke kandidaat-huurder die een volledig dossier binnen de voorziene termijnen heeft opgestuurd, ontvangt een schriftelijke bevestiging van zijn inschrijving, de datum waarop zijn aanvraag werd ingediend en het nummer van zijn dossier. Elk onvolledig dossier of elk dossier dat buiten de voorziene termijnen wordt ingediend, wordt als nietig beschouwd en wordt automatisch naar de aanvrager teruggestuurd.
Bij zijn inschrijving kan de kandidaat-huurder zijn voorkeuren en/of zijn uitsluitingen met betrekking tot de gezochte woning bekendmaken. Het SVK Comme Chez Toi houdt rekening met die aanwijzingen en biedt geen woning aan die niet aan de voorwaarden voldoet die door de kandidaat-huurder worden gezocht.
De kandidaat-huurder verbindt er zich toe om binnen de twee maanden elke wijziging te melden aan het SVK Comme Chez Toi in de samenstelling van zijn gezin, zijn contactgegevens, zijn inkomsten of elk ander element dat de aard van zijn aanvraag zou wijzigen. Als dat niet gebeurt, wordt de kandidatuur door het SVK Comme Chez Toi geschrapt.

Artikel 5 – Register
Het SVK Comme Chez Toi houdt een register bij waarin in chronologische volgorde de ingevoerde aanvragen en de geanonimiseerde lijst van de aanvragers voor de toekenning van een woning worden bijgehouden.
Dat register vermeldt voor elke aanvrager die door een volgnummer wordt geïdentificeerd:
-  de samenstelling van het gezin
-  de eventuele aanwezigheid van een handicap of een medisch attest voor de toekenning van een woning op de benedenverdieping of een woning die van een lift voorzien is
-  in voorkomend geval de woning die aan de aanvrager werd toegekend, evenals het adres van die woning en de datum waarop de beslissing werd genomen om de woning aan hem toe te kennen
-  in voorkomend geval de weigering(en) van de woning(en) die al dan niet door de kandidaat-huurder was (waren) bezocht, evenals het adres van die woning(en).
-  in voorkomend geval de datum en de reden van de schrapping van de aanvraag
Als de situatie van de aanvrager verandert, wordt het register zo snel mogelijk aangepast.

Artikel 6 – Aangepast karakter van de woning
Een woning is aangepast aan de grootte van het gezin als ze - afhankelijk van de samenstelling van het gezin - het volgende aantal kamers omvat:
-  studio’s zijn voorbehouden voor alleenstaande kandidaten

-  appartementen met één slaapkamer zijn voorbehouden voor alleenstaande kandidaat-huurders, getrouwde of samenwonende kandidaat-huurders en uitzonderlijk voor een alleenstaande ouder met een kind ten laste.

-  een extra slaapkamer per extra alleenstaande meerderjarige, extra kind of extra gehuwd of samenwonend paar.
Dezelfde kamer kan wel worden gebruikt door:
twee kinderen van een ander geslacht als ze jonger zijn dan twaalf jaar en de kamer minstens 9 m² groot is;
twee kinderen van hetzelfde geslacht als ze jonger zijn dan achttien jaar en de kamer minstens 9 m² groot is;
drie kinderen van een ander geslacht als ze jonger zijn dan twaalf jaar en de kamer minstens 12 m² groot is;
drie kinderen van hetzelfde geslacht als ze jonger zijn dan achttien jaar en de kamer minstens 12m² groot is;

-  de woningen op de benedenverdieping of de woningen die met een lift bereikbaar zijn, worden prioritair toegewezen aan aanvragers die een handicap hebben aangetoond of die een medisch attest kunnen voorleggen dat aantoont dat ze met gezondheids- of mobiliteitsproblemen kampen.
Er wordt rekening gehouden met de modaliteiten van de huisvesting van het kind (de kinderen) bij het ene of het andere lid van het gezin, zoals bepaald in een gerechtelijke uitspraak of een overeenkomst.

Artikel 7 – Bezoek ten huize van de kandidaat-huurder
Het SVK Comme Chez Toi bezoekt kandidaat-huurders in hun bestaande woning. Die bezoeken hebben ten doel om een zicht te krijgen op de situatie van de kandidaat-huurder: huidige woning (geschiktheid/kwaliteit van het gebruik/prijs, enz.), de gezinssituatie, de geldigheid van de aanvraag voor een woning en bijwerking van de gegevens en kennismaking met de kandidaat-huurder en zijn gezin. Het verslag van het bezoek wordt opgesteld en aan het toekenningscomité bezorgd.
Elke duidelijke en terugkerende weigering van de kandidaat-huurder om zijn woning te bezoeken, wordt gelijkgesteld met een weigering om zijn dossier bij te werken en leidt tot het schrappen van de kandidaat-huurder uit het register.

Artikel 8 – Procedure voor de toekenning van een woning
Wanneer het SVK Comme Chez Toi een van zijn beschikbare woningen moet toekennen, selecteert het de aanvrager(s) in het register, van wie de kandidatuur en de voorkeuren en/of uitsluitingen die door de kandidaat-huurder werden geformuleerd, overeenstemmen met de beschikbare woning en die het best geklasseerd zijn krachtens de anciënniteit van hun aanvraag.
Alle geselecteerde kandidaten en de verslagen van de woningen bij hen thuis worden aan het toekenningscomité voorgelegd. Het comité bestaat uit drie leden van het team. Het toekenningscomité is het enige comité dat de beslissing kan nemen om een woning aan een kandidaat-huurder toe te kennen.
De betreffende aanvrager(s) wordt (worden) op de hoogte gebracht van het voorstel tot toekenning, het adres van de woning, alle huurvoorwaarden (huurprijs, lasten, waarborg, datum waarop het huurcontract voor onderverhuur begint te lopen, enz.) en de chronologische volgorde.
Als kandidaat-huurder geen enkel gevolg geeft aan het voorstel om de woning te bezoeken, wordt zijn aanvraag voor een woning geschrapt.
Na het bezoek van de kandidaat-huurder aan de woning heeft deze laatste tot 16.00 u de volgende dag te tijd om te laten weten of hij de woning al dan niet aanvaardt. Het uitblijven van een antwoord wordt met de weigering van de woning gelijkgesteld.

Artikel 9 – Weigering van een woning
Elke kandidaat-huurder heeft het recht om een geschikte woning te weigeren.
Twee weigeringen van een woning en/of een bezoek aan de woning worden echter gesanctioneerd met het schrappen van de kandidaat-huurder uit het register.

Artikel 10 - Schrapping van de kandidaat-huurder uit het register
Elke beslissing om een kandidaat-huurder te schrappen, wordt gemotiveerd en met een aangetekend schrijven aan de kandidaat-huurder gemeld. De kandidaat-huurder kan die beslissing binnen de twee maanden bij de diensten van het SVK Comme Chez Toi betwisten. Zodra die termijn verstreken is, kan de beslissing niet meer worden herroepen. Elke geschrapte kandidaat-huurder kan indien gewenst een nieuwe aanvraag voor een woning indienen volgens de daarvoor voorziene vormen en termijnen.

Artikel 11 - Mutaties en einde huurcontract
Elk gezin dat een woning huurt bij het SVK Comme Chez Toi en waarvan de hoofdverhuurder het hoofdhuurcontract zou hebben beëindigd, dat geen achterstand heeft bij de betaling van huur en/of huurkosten en waarvan de samenstelling van het gezin overeenstemt met de woning die moet worden toegekend, krijgt als eerste de kans om de woning te huren. Als meerdere gezinnen in aanmerking komen, gaat de prioriteit naar het oudste gezin.
Na het einde van de huurcontracten hebben de aanvragen voor een interne verhuizing voorrang op de nieuwe kandidaturen. Elke schriftelijke aanvraag voor een verhuizing van vóór 01/07/2014 wordt als gefundeerd beschouwd. Elke aanvraag van na 01/07/2014 moet aan alle volgende voorwaarden voldoen:
-  schriftelijk of per mail aan het SVK Comme Chez Toi gericht zijn
-  worden verantwoord door een van de volgende elementen: gebrek aan overeenstemming tussen de grootte van de woning en de samenstelling van het gezin, aangetoonde onmogelijkheid om samen te wonen (burenhinder aangetoond door een proces-verbaal van de politie, een gerechtelijke uitspraak, enz.), onverenigbaarheid tussen de woning en de gezondheidstoestand van de huurder (aangetoond met een medisch attest).
-  het gezin dat een woning huurt en een mutatie aanvraagt, mag geen facturen voor de huur en/of de huurkosten hebben openstaan bij het SVK Comme Chez Toi
Het SVK Comme Chez Toi heeft het recht om een mutatie aan te bieden aan elk gezin dat een woning huurt met een slaapkamer te veel naar een kleinere woning.
Het SVK Comme Chez Toi heeft het recht om een mutatie aan te bieden aan elk gezin dat een woning huurt waarvan de kostprijs te hoog ligt voor het gezin dat de woning huurt, naar een minder dure woning.

Artikel 12 – Geldigheid
Dit reglement wordt van kracht op 01/01/2018.

Artikel 13 – Rechtsmiddelen
Elke beslissing om een kandidaat-huurder te schrappen, een woning toe te kennen of de inschrijving in het register van de kandidaat-huurders te weigeren, kan worden betwist. Het beroep moet aan de Raad van Bestuur van Comme Chez Toi worden gericht.
Bovendien kan de kandidaat-huurder binnen de maand na de kennisgeving van de beslissing of binnen de maand na zijn bevestiging ten gevolge van het rechtstreekse beroep bij Comme Chez Toi een beroep indienen bij de afgevaardigde ambtenaar van de Regering.